Župni Caritas je župna pastoralna aktivnost, organizirana od nadležne crkvene vlasti, u svrhu promicanja djelotvorne kršćanske ljubavi vjernika u župnoj zajednici.

Djelovanjem župnog Caritasa upravlja Odbor, kojemu je na čelu voditelj. Odbor ima još: zamjenika voditelja, blagajnika, zapisničara i druge djelatnike. Svi članovi Odbora župnog Caritasa, na čelu s voditeljem, su vjernici laici.

Članove Odbora imenuje mjesni župnik, pošto se posavjetovao s drugim odgovornim članovima župne zajednice i nakon dobivene suglasnosti članova Župnog pastoralnog vijeća.

Voditelja župnog Caritasa i nositelje ostalih službi biraju članovi Odbora tajnim glasovanjem. Oni se smatraju izabranim kad ih imenuje župnik.

Članove Odbora treba potvrditi dekretom biskupijski ordinarij. Članovima Odbora mandat traje pet godina. Župnik vrši nadzor nad župnim Caritasom. On bdije da se djelovanje Caritasa odvija u duhu i po smjernicama Crkve, a osobito da se pravično i razborito postupa sa sredstvima Caritasa. ( iz Pravilnika o župnom Caritasu)

Župni Caritas župe Kravarsko imenovan je i potvrđen 20. studenog, 2019. godine.

Članovi Odbora su: Ivana Hećimović . voditeljica župnog Caritasa, Mladenka Tkalec – zamjenica, Marina Đuretić – zapisničarka i Božica Tonković – blagajnica.